Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Jilin Anhui Hebei Liaoning Guangxi Shaanxi Shandong Heilongjiang Ningxia Fujian Yunnan Gansu Guizhou Shanxi Hunan Macao Jiangxi Qinghai Hubei Inner Mongolia Chongqing Beijing Zhejiang Jiangsu Xinjiang Guangdong Tianjin Hainan Henan Hong Kong Shanghai Sichuan Tibet

Question 1 of 33: Which state is shown ?
Henan
Jilin
Shaanxi
Ningxia

correct: rest:
wrong: time:


With borders Topography
Number of questions:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000