Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Zhejiang Jiangxi Guizhou Henan Hubei Gansu Qinghai Ningxia Guangxi Hunan Shandong Shanxi Guangdong Macao Chongqing Tibet Beijing Tianjin Inner Mongolia Xinjiang Shaanxi Heilongjiang Fujian Jiangsu Liaoning Yunnan Sichuan Shanghai Hebei Jilin Anhui Hong Kong Hainan

Question 1 of 33: Which state is shown ?
Zhejiang
Jiangsu
Xinjiang
Fujian

correct: rest:
wrong: time:


With borders Topography
Number of questions:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000