Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Beijing Tibet Shaanxi Heilongjiang Guangxi Tianjin Zhejiang Anhui Hunan Shandong Hebei Xinjiang Gansu Inner Mongolia Qinghai Hong Kong Jilin Shanxi Sichuan Hainan Henan Shanghai Fujian Yunnan Guizhou Ningxia Liaoning Jiangsu Guangdong Hubei Macao Chongqing Jiangxi

Question 1 of 33: Which state is shown ?
Henan
Tianjin
Zhejiang
Beijing

correct: rest:
wrong: time:


With borders Topography
Number of questions:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000